Rensikt

Ingen plast, Ingen søl

Plastavtalen

Plastavtalen – En årlig abonement tjeneste for spylervæske.

Generelle abonnentvilkår for Plastavtalen.

§ 1   Generelt

Avtalen gjelder mellom den faktiske eller juridiske person (Kunden) som er eier av telefonnummeret som er angitt i Abonnementsbekreftelsen. Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til fylling av spylervæske i Rensikt sitt dispenser nettverk for spylervæske fylling (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale. Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den personen den er registrert på. Tjenesten gjelder for en (1stk) bil i ett år fra avtaleinngåelse til normal privat bruk. Det er ikke tillatt til å benytte avtalen til å fylle andres kjøretøy, eller at en benytter avtalen for kjøretøy knyttet til bruk i næring.

§ 2.  Innhold og funksjoner

Avtalen gir tilgang til å benytte alle Rensikt sine dispensere for påfylling av spylervæske. En kan ikke benytte samme dispenser flere ganger samme dag da avtalen gjelder en enkelt bil til privat bruk.

§ 3.  Tilgang til tjenesten

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager hele døgnet. Dersom feil oppstår ved en dispenser vil feilretting bli igangsatt i høvelig tid. Kunden kan normalt sett ta i bruk en annen dispenser i slike tilfeller. Det kan forekomme at tjenesten blir tatt ned uten varsel for vedlikehold. 

§ 4   Priser og betingelser

Priser, betalingsbetingelser og vilkår kan være forskjellig utfra lokale forhold og vil til enhver tid være tilgjengelig lokalt på dispensere eller ved Rensikt sitt nettsted. Avtaler som er kjøpt med rabaterte priser vil faktureres til normal pris i påfølgende periode. For Avtalen gjelder de priser og vilkår som til enhver tid er opplyst om på dispenser eller ved informasjon fra Rensikt.no sin nettside. For Kunder med særskilt avtale gjelder egne vilkår.

Endringer i Prislisten av vesentlig betydning for Avtalen vil oppdateres i Prislisten senest 14 dager før oppsigelsesfristen i § 9 nedenfor.

§ 5.  Tilgangsstyring og beskyttelse av Kunden

Kunden registreres mot telefonnummer benyttet ved kjøp av avtalen. Rensikt lagrer denne dataen samt nødvendig data rundt bruk så lenge avtalen er aktiv. Rensikt behandler denne dataen konfidensielt til egen bruk og deler ikke spesifikke kundeopplysninger med tredjepart.   

Rensik kan benytte data om og fra Kunden og tilhørende brukere til tilgangskontroll, måling av bruk, brukertilpasning av tjenester, statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål og informasjonsformål. 

Rensikt personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om den enkelte brukers forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør. Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av personopplysninger etter personopplysningsloven. Dersom Rensikt AS mottar begjæring om innsyn i personopplysninger fra en av Kundens brukere, kan Rensikt utlevere opplysninger som knytter brukeren til Kunden.

§ 6.  Brukeradministrasjon

Kunden kan på forespørsel få tilgang til egen informasjon lagret mot kunden. 

§ 7.  Ansvar

Rensikt er ikke ansvarlig for feil i innhold og funksjoner. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller andre misligholdsbeføyelser eller andre som har utført arbeid vedrørende innhold og funksjoner.

Feil som Kunden blir oppmerksom på bes meddelt RensiktnAS. Rensikt AS er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. 

§ 8.  Sikkerhet og bruk av underleverandører

Rensikt AS skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven. På forespørsel skal Rensikt AS fremlegge dokumentasjon på rutiner og andre tiltak for oppfyllelse av disse kravene.

Personopplysninger skal ikke lagres utenfor EU.

Rensikt AS skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av Tjenesten.

Rensikt AS benytter underleverandører for drift og lagring av data. Underleverandører skal til enhver tid være oppgitt i Rensikt AS personvernerklæring. Henvendelser med krav om retting, sletting og utlevering av personopplysninger skal rettes til Rensikt AS.

Ved sikkerhetsbrudd som resulterer i tap, endring eller spredning av Kundens data, skal Rensikt varsle Kunden uten ugrunnet opphold. Rensikt skal granske og iverksette rimelige tiltak for å begrense konsekvensene ved sikkerhetsbrudd.

§ 9.  Ikrafttredelse og oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved betaling eller førstegangsbruk av Tjenesten og gjelder 12mnd frem i tid. For eksisterende Kunder erstatter Avtalen tidligere avtale når avtalen fornyes. Grunnet store sesong vaiasjoner er avtalen årlig og løper til den sies opp av en av partene.

Begge parter kan si opp avtalen med virkning fra påfølgende avtale periode, likevel slik at minste abonnementstid er 12 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post eller via Rensikt nettbaserte løsning for oppsigelse når tjenesten er klar.

For at oppsigelse skal ha virkning fra påfølgende avtaleperiode må oppsigelse ha kommet frem til Rensikt senest en mnd før utløpet av eksisterende avtale. 

Ved opphør av Avtalen slettes Kundens data innen to år etter virkning for Avtalens opphør, med mindre Kunden ønsker umiddelbar sletting av dataene. Rensikt AS forbeholder seg retten til å beholde data som kan beholdes for faktureringsformål og andre formål hjemlet i lov eller forskrift.

§ 10.    Mislighold

Dersom Kunden bryter vilkårene etter denne avtalen, kan Rensikt AS si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Kunden og tilhørende brukere fra tjenesten.
Dette gjelder særlig hvor kunden tydelig har mislighold avtalen ved å ha vesentlig høyere bruk en hva en kan tenkes som normalt bruk for en privat bil, eller hvor en kan tydlig se at avtalen er brukt i næring eller ved bruk til mer enn en bil. 

Rensikt AS kan ved mistanke om misbruk hos Kunden eller tilhørende brukere sperre Kundens og/eller de enkelte brukeres tilgang til Tjenesten uten nærmere begrunnelse.

Hvis Kunden har oppgitt for lavt antall brukere som grunnlag for faktura etter Avtalens § 4, slik at Kunden har betalt mindre for Tjenesten enn det som følger av Avtalen eller Abonnementsbekreftelsen, kan Rensikt kreve at Kunden etterbetaler differansen.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende regler.

Rensikt kan kreve erstattet ethvert økonomisk tap forårsaket av Kundens eller Kundens brukeres mislighold av Avtalen. Det samme gjelder mislighold av andre avtaler inngått vedrørende tilgangen til Tjenesten. Kundens ansvar for mislighold omfatter også brukere som urettmessig har fått tilgang til Tjenesten gjennom Kundens abonnement.

Ved manglende betaling kan Rensikt stenge tilgangen til Tjenesten uten nærmere varsel. Før gjenåpning må Kunden gjøre opp alt utestående under Avtalen. Rensikt kan belaste Kunden et gebyr for å gjenåpne tilgangen til Tjenesten.

Ved gjentagende betalingsmislighold forbeholder Rensikt AS seg retten til å heve Avtalen.

§ 11. Endringer

Endringer i abonnent- og brukervilkår som ikke innskrenker Kunden eller brukernes rettigheter kan utføres uten varsel og uttrykkelig samtykke fra Kunden. Ved betydelige endringer og endringer som innskrenker Kundens rettigheter skal Rensikt AS varsle berørte Kunder.  SMS til Kundens registrerte mobilnummer oppfyller Rensikt varslingsplikt.

Kunden er selv ansvarlig for å varsle Rensikt ved endring av kontaktperson.

§ 12. Tvister

Haugaland og Sunnhordland tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med denne avtale. Norsk lov skal legges til grunn for domstolsbehandling.