Rensikt

Ingen plast, Ingen søl

Proff-avtalen

vilkår og betingelser for proff-avtalen

Sist endret: [12.06.2022]

 1. KORT OM DISSE VILKÅRENE

Dette dokumentet inneholder særskilte vilkår som gjelder for næringsdrivende som har inngått avtale med Rensikt AS («Rensikt«, «oss» eller «vi«). Ved å inngå avtale med Rensikt aksepterer du disse særskilte vilkårene i tillegg til våre til enhver tid gjeldende kjøpsvilkår. Ved eventuell motstrid mellom disse særskilte vilkårene og de generelle kjøpsvilkårene, går disse særskilte vilkårene foran.

 1. BAKGRUNN

Rensikts abonnementsavtale Proff-avtalen er et tilbud til næringsdrivende som blant annet gir redusert pris pris ved fylling av spylervæske på en av Rensikt sine automater («Tjenesten«).

Avtalen gjelder mellom bedriften som oppgis ved opprettelse av Proff-avtalen («Kunden«) og Rensikt. Det enkelte abonnement er gyldig for alle brukere Kunden medgir sitt avtalenummer til. Kundenummeret må ikke gis uautoriserte brukere og Kunden er selv ansvarlig for eventuel missbruk av sin kundeavtale.

 1. Inngåelse av proff-avtalen

For å inngå kundeavtale må den næringsdrivende fylle ut registrerings skjema. Den næringsdrivende vil deretter motta sitt avtale nummer i form av 6 siffer («Avtalenummer«). For å benytte proff-avtalen må brukeren taste telefonnummeret sitt samt Avtalenummer. Brukeren får umiddelbart tilsendt på sitt mobiltelefonnummer en pin-kode som må tastes inn på automaten for å validere telefonnummeret til brukeren av proff-avtalen.

Ved å inngå proff-avtalen forplikter du deg til å lese nøye igjennom disse vilkårene og å følge dem til enhver tid. Du lover dessuten å oppgi korrekt og nøyaktig informasjon ved registrering og å informere oss om eventuelle endringer som måtte oppstå.

Som medlem lover du å kontakte kundeservice hos Rensikt dersom du skulle oppleve uregelmessigheter eller har mistanke om at ditt medlemskap er misbrukt eller liknende. Som medlem lover du også å rapportere om registrerte dersom avtalenummeret er kommet på avveie, og du forplikter deg til ikke å motta eller anvende fordeler som er urettmessig gitt til deg ved en feiltakelse.

 1. Nærmere om proff-avtalen

Proff-Avtalen er en faktura avtale for næringsdrivende hvor en blir fakturert pr liter spylervæske som er brukt på sinn avtale. Avtalen faktureres etter avtalt rabatert pris basert på estimert forbruk. Prisen blir justert ved råvare endringer eller ved årlig justering.

 1. Priser og betingelser

Den prisen som til enhver tid er oppgitt på automaten og på Rensikt sin nettside gjelder for den enkelte fylling. Kundens faktiske pris regnes utfra avtalt rabatt. Merk at det kan forekomme lokale variasjoner.Alle kjøp vil faktureres samlet hvert kvartal. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende regler. 

Ved manglende betaling kan Rensikt stenge tilgangen til Tjenesten uten nærmere varsel. Før gjenåpning må Kunden gjøre opp det utestående. Rensikt kan belaste Kunden et gebyr for å gjenåpne tilgangen til Tjenesten. 

Ved gjentagende betalingsmislighold forbeholder Rensikt seg retten til å avslutte abonnementet. 

 1. SÆRLIG OM PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONDATA

Ved å godta disse vilkårene, gir du Rensikt ditt uttrykkelige samtykke til å behandle de personopplysninger som du selv oppgir. Du gir også Rensikt samtykke til å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for sine partnere. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å henvende deg skriftlig til post@rensikt.no. Et slikt tilbakekall av samtykke vil også utgjøre en avslutning av medlemskapet i Rensikt og alle rettigheter som følger med medlemskapet.

For mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og om hvilke partnere som Rensikt til enhver tid samarbeider med, se vår personvernerklæring [her].

 1. ENDRING AV VILKÅR

Rensikt kan endre disse vilkårene med 30 dagers varsel. Kunder som ikke aksepterer endringene kan uten kostnad avslutte avtalen før endringene trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli varslet på den metoden som er valgt av kunden, og dersom en slik metode ikke er valgt, på melding til Kundens telefonnummer, og vil også bli lagt ut på Rensikt sine hjemmesider. Oppdatert versjon av vilkårene vil alltid finnes på Rensikt hjemmeside.

 1. OPPSIGELSE

Minste abonnementstid er 12 måneder. Dersom avtalen sies opp før utløpet av bindingstiden må det betale et bruddgebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen ved å inngå Proff-avtalen. Dette bruddgebyret reduseres forholdsmessig hver måned i bindingstiden.

Etter utløpet av bindingstiden kan avtalen når som helst sies opp. Oppsigelsen skal være skriftlig og sendes til Kundeservice på post@rensikt.no eller via Rensikts nettbaserte løsning for oppsigelse når denne tjenesten foreligger. Oppsigelsestiden er 3mnd og gjelder fra første virkedag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

 1. TERMINERING AV MEDLEMSSKAP

Hvis du bryter disse vilkårene eller på annen måte med overlegg forsøker å misbruke ditt eller andres medlemskap, kan Rensikt avslutte ditt medlemskap med umiddelbar virkning. Rensikt forbeholder seg også retten til å avslutte medlemskap til enhver kunde som opptrer truende eller utviser annen straffbar adferd mot Rensikt eller Rensikt sine ansatte.

I alle tilfelle forbeholder Rensikt seg retten til å avslutte Proff-avtalen med 30 dagers varsel. Skulle slik avslutning finne sted, vil alle opptjente fordeler være gyldig til utløpsdato og maksimalt 90 dager.

Rensikt kan også kreve erstattet ethvert økonomisk tap forårsaket av Kundens mislighold av disse vilkårene. Kundens ansvar for mislighold omfatter også brukere som urettmessig har fått tilgang til Tjenesten gjennom Kunden.

 1. LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Dette gjelder også i de tilfeller der Rensikt opererer i utlandet, så lenge utenlandsk lov tillater det. Med mindre ufravikelig lovgivning tilsier noe annet, er avtalt verneting Oslo tingrett.

 1.  Kontaktinformasjon

Rensikt AS

organisasjonsnummer 924846879

Espelandsmyra 2

5440 Mosterhamn

Telefonnummer 466 53 200

E-postadresse post@rensikt.no

Se for øvrig vårt kontaktskjema her